Home   演出/訪問

演出/訪問

表演:

2015年 – 妮歌舞蹈之夜

2013年 – Art in MTR Living Art

訪問:

2018年 – TVB 文化新領域 X’mas表演及訪問

               https://vimeo.com/309041255

2017年 – TVB 文化新領域 表演及訪問

               https://vimeo.com/347438810

2016年 – TVB 訪問 Jazz Dance

               https://www.youtube.com/watch?v=DV7-b5P4pvs

               TVB 訪問 白貓狐狸舞

               https://www.youtube.com/watch?v=tyqliSIfbFk

2015年 – TVB 文化新領域 肯肯舞

               https://www.youtube.com/watch?v=oOwELhvF38o

               TVB 文化新領域 新年訪問

               https://www.youtube.com/watch?v=pVc_Fk248Nc

2014年 – TVB 放學ICU 聖誕報佳音錄影

               https://www.youtube.com/watch?v=eQq8yzJaNkE

               TVB 文化新領域 聖誕錄影

               https://www.youtube.com/watch?v=tguP8qkFWKA

               TVB 放學ICU訪問

               https://www.youtube.com/watchv=8GiN5I048nM   (Part 1)

               https://www.youtube.com/watch?v=xeQCaoXxVP4  (Part 2)